Skip to contentSkip to navigation

Privacy policy

PLIKI COOKIES

Serwis http://highprofile.com.pl korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają.

Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Google legitymuje się własną polityką prywatności. Szczegóły: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

POLITYKA DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 I 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) High Profile Strategic Advisors Sp. z o.o. (zwana dalej także: „High Profile”) przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest High Profile Strategic Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 67/2, kod pocztowy 02-561 Warszawa; dane kontaktowe – numer telefonu: 22 841 08 07 adres e-mail: info@highprofile.com.pl

2. High Profile przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

  • a) komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej w odpowiedzi na zgłoszenie wysłane do High Profile Strategic Advisors,

3. Poza celami wskazanymi w ust. 2 (cel pierwszorzędny), High Profile może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w innych prawnie dopuszczalnych celach (cel drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. W ramach takiego przetwarzania High Profile działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, przewiduje przetwarzanie danych osobowych także w następujących celach drugorzędnych: (a) wdrożenie mechanizmów kontroli zarządczej, (b) doradztwo biznesowe, ekonomiczne lub prawne, które może być świadczone na rzecz High Profile Strategic Advisors, (c) przeniesienia Pani/Pana danych osobowych do archiwalnej bazy danych prowadzonej przez High Profile.

4. High Profile przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, dane kontaktowe.

5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w ust. 2 i ust. 3 następować będzie w związku z istnieniem prawnie uzasadnianego interesu realizowanego przez High Profile Strategic Advisors.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 2 i 3, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

  • a) podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu High Profile na podstawie zawartej z High Profile umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające),

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji celów wskazanych w ust. 2 i 3, tj. przez okres 2 lat od dnia ich pozyskania przez High Profile, chyba że w tym czasie publikowała Pani/publikował Pan swoje dane osobowe w sposób powszechnie dostępny lub w sposób dostępny dla podmiotów świadczących usługi odpowiadające profilowi działalności High Profile i w tym przypadku Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od dnia, w którym High Profile dowiedział się o zaprzestaniu publicznego udostępniania przez Panią/Pana swoich danych osobowych.

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez High Profile przysługuje Panu/Pani:

  • a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
  • b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  • c) prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  • d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • e) prawo do przenoszenia danych.

9. Organem nadzorczym wobec High Profile Strategic Advisors w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. W przypadku, gdy High Profile Strategic Advisors uzyskuje dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana, podanie tych danych jest dobrowolne i jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Brak podania przez Panią/Pana swoich danych osobowych nie jest związane z żadnymi konsekwencjami.